ធនាគារកណ្តាល​ថៃ មិន​កែសម្រួល​បទ​ប្បញ្ញត្តិ លើ​ប្រាក់កម្ចី​ទិញ​ផ្ទះ ដើម្បី​ការពារ​តម្រូវការ​ក្លែងក្លាយ​ – CEN