របាយការណ៍​៖ អ្នក​អភិវឌ្ឍន៍​ថ្នាំ​វ៉ាក់សាំង​កូ​វីដ​-១៩ រៀបចំ​ការសន្យា​សុវត្ថិភាព​រួមគ្នា​ – CEN