អាស៊ាន​កំពុង​ព​ន្លឿ​ន​ការអនុវត្ត​គម្រោង​បណ្ដុះបណ្ដាល​ជំនាញ​ទេសចរណ៍​ថ្មី​ – CEN