ក្រុមហ៊ុន China Railway បង្ហាញ​លទ្ធផល នៃ​ការសិក្សា​បច្ចេកទេស នៃ​គម្រោង​សាងសង់​ផ្លូវ​ល្បឿន​លឿន ត​ភ្ជាប់​ពី​រាជធានី​ភ្នំពេញ ទៅ​ក្រុង​បាវិត​ – CEN