ដើម្បី​ចៀសវាង​ពី​ការវាយប្រហារ ក្រុមហ៊ុន Microsoft នឹង​បញ្ចប់​កម្មវិធី Adobe Flash Player នៅ​ខែមករា ឆ្នាំ​២០២១ – CEN