ក្រុមហ៊ុន ម៉ា​វ៉​ល ហ្កា​មិន ក្នុង​តំបន់​សេដ្ឋកិច្ច​ពិសេស​ភ្នំពេញ ចាប់ផ្តើម​ជ្រើសរើស​កម្មករ​និ​យោ​ជិ​ក ៥.០០០​នាក់​ក្នុង​ដំណាក់​ទី​១​នៅ​ខែ​ក្រោយនេះ – CEN