អ៊ីតាលី​កំពុងតែធ្វើការ​ស៊ើបអង្កេត​ទៅលើ Google Drive, Apple iCloud និង Dropbox ពាក់ព័ន្ធ​ទៅនឹង​រឿង​មួយ​នេះ​ – CEN