រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួង​ការងារ ជំរុញ​ឱ្យ​ក្រុមនិស្សិត​រៀន​នៅក្រៅ​ប្រទេស ត្រូវខិតខំ​បំពេញ​ចំណេះវិជ្ជា​របស់ខ្លួន ដោយ​រក្សា​ស្មារតី​ជាតិ​ជាធំ​ – CEN