ក្រសួង​រ៉ែ ប្រកាស​បើក​តំបន់​សម្បទាន​ស្វែង​រុករក​រ៉ែ សម្រាប់​ការដាក់​ពាក្យស្នើសុំ​អាជ្ញាប័ណ្ណ​ស្វែង​រុករក​ – CEN