​សៀវភៅ​ស្តីពី “​ការកសាង​វិស័យ​ហិរញ្ញវត្ថុ​ប្រកបដោយ​បរិ​យា​ប័ន្ន​” ជាឃ្លាំង​ផ្ទុក​នូវ​បទពិសោធន៍​ផង និង​មេរៀន​សំខាន់ៗ​សម្រាប់​សា​ធារ​ជន​ទូទៅ​ – CEN