នាយករដ្ឋមន្ត្រី​វៀតណាម ស្វាគមន៍​ចំពោះ​ការវិនិយោគ​របស់​ក្រុមហ៊ុន​ជប៉ុន នៅ​វៀតណាម​ – CEN