គណៈប្រតិភូ​សភា​កម្ពុជា បាន​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​គណៈកម្មាធិការ​នានា AIPA លើក​ទី​៤១ ជា​ធាតុ​ចូលក្នុង​ការបម្រើ​ផលប្រយោជន៍​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN