​ក្រុមហ៊ុន Microsoft បាន​ដាក់ចេញ​ការធ្វើ​បច្ចុប្បន្នភាព​ថ្មី​ដែល​កែតម្រូវ​កំហុសឆ្គង​ចំនួន​១២៩ – CEN