ដឹង​ទេ​ថា លេខ​ពិសេស​ផ្ទាល់ខ្លួន ដែលមាន​ពាក្យ MOLIKA01 មានតម្លៃ​ប៉ុន្មាន​ – CEN