ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម​៖ កម្ពុជា​ស្វាគមន៍​គម្រោង​ឌីជីថល​ទាក់ទង​នឹង​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម ដើម្បី​សម្រេចបាន​គោលដៅ​បង្កើត​សេដ្ឋកិច្ច​ឌីជីថល​នាពេលខាងមុខ​ – CEN