ភ្នាក់ងារទេសចរណ៍ ទទួល​ការបណ្ដុះបណ្ដាល ពី​ការគ្រប់គ្រង​ហានិភ័យ​ប្រាសាទ​ – CEN