ប្រជាកសិករ​ដាំ​បន្លែ នឹង​ទទួលផល​ចំណេញ និង​អត្ថប្រយោជន៍​ជាច្រើន ពី​គម្រោង​ទិន្នន័យ​ភូមិសាស្ត្រ Angkor Salad App​ក្នុង​ទូរស័ព្ទដៃ​ – CEN