ក្រុមហ៊ុន United Airlines កាត់បន្ថយ​សមត្ថភាព​ត្រីមាស​ទី ៣ ដើម្បី​ព្យាករណ៍​ប្រាក់ចំណូល​ – CEN