ផែនការ​បើក​តំបន់​ទេសចរណ៍​ភូ​កេ​ត​ឡើងវិញ​ផ្តល់​ក្តីសង្ឃឹម​ដល់​ប្រជាជន​ក្នុងស្រុក​ – CEN