​កម្មវិធី​ដ៏​ពេញនិយម​របស់​ប្រព័ន្ធ​ប្រតិបត្តិការ Android ចំនួន​៣០៦ ត្រូវបាន​រកឃើញថា​មាន​បញ្ហា​ – CEN