​ញ័រ​សាច់​អស់ហើយ​! ល្បិច​ថ្មី បិទ​ម៉ាស​ចូលមក​ធ្វើ​ដូច​មនុស្ស​បែក​ថ្នាំ បង្ខំ​ឲ្យ​ប៉ះ​លុយ ហើយ​និយាយ​គំរាម​ជា​ភាសា​ចិន​គួរ​ឲ្យ​ខ្លាច​… – CEN