​ប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងរស់នៅក្នុង​ឃុំ​អរិយ​ក្សត្រថា នៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់គាត់ មាន​ក្មេង​ប្រើប្រាស់​ចែកចាយ​ថ្នាំញៀន​ជុំជិត​ហើយ – CEN