វិទ្យាស្ថាន​បារាំង​ចុង​បូព៌ា ប្រគល់​ឯកសារ​ស្រាវជ្រាវ តាំងពី​ជំនាន់​បារាំង ឱ្យ​អាជ្ញាធរ​ជាតិ​អប្សរា​ថែរក្សា​ទុក​ – CEN