ប្រទេស​ចិន ផ្តល់​ការប្រឹក្សា​មុន​រៀបការ ដើម្បី​បន្ថយ​អត្រា​លែងលះ​ – CEN