សម្ដេច​តេ​ជោ ៖ គប្បី​ជំរុញ​ការអនុវត្ត រាល់​កិច្ចព្រមព្រៀង​រវាង​កម្ពុ​ជា​និង​ឥណ្ឌា ដែល​បាន​ចុះហត្ថលេខា​ហើយ​នោះ ដើម្បី​ឈាន​ឆ្ពោះទៅ​ការជោគជ័យ – CEN