ផ្លូវជាតិ​លេខ​៣ ភ្នំពេញ​-​កំពត នឹង​ក្លាយជា​បណ្តុំ​ឧស្សាហកម្ម និង​សន្ទុះ​ខ្លាំង​នៃ​ការទិញ​លក់​ដីធ្លី​ – CEN