​មន្ទីរពេទ្យ និង​ក្រុមហ៊ុន​ជាច្រើន នៅ​ប្រទេស​ថៃ ត្រូវបាន​វាយប្រហារ​ដោយ​មេរោគ Ransomware – CEN