មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់​ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ៖ កម្ពុជា​កំពុងតែ​ចរចា​កិច្ចព្រមព្រៀង​ពាណិជ្ជកម្ម​សេរី​ទ្វេភាគី​ជាមួយនឹង​ដៃគូ ដែល​ទាមទា​ឲ្យ​កម្ពុជា ធ្វើការ​ត្រៀមខ្លួន​ឲ្យ​បានច្បាស់លាស់ – CEN