ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជា បាន​រំលេច​អំពី​សមិទ្ធផល នៃ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ​ដ៏​ល្អ​ដែល​កំពុង​កើតមាន រវាង​អាស៊ាន និង​អា​សហរដ្ឋ​មេ​រិ​ក តាមរយៈ​ក្របខ័ណ្ឌ​ទ្វេភាគី និង​តំបន់​ – CEN