ធនាគារជាតិ​នៃ​កម្ពុជា​ ផ្សព្វផ្សាយ​ចំណេះដឹង​ហិរញ្ញវត្ថុ​ នៅ​ខេត្តស្ទឹងត្រែង​ – CEN