​គម្រោង​អភិវឌ្ឍន៍​ចម្រុះ កំពុង​ពេញនិយម នៅ​ទីក្រុង​បាងកក​ – CEN