ប្រធាន​បក្ស​យុវជន​កម្ពុជា​ថា​ប្រជាពលរដ្ឋ​ស្រែក​តវ៉ា ទៅ​អាជ្ញាធរ​ស្រុក​បាទី រឿង​មិន​ឲ្យ​ត​ភ្ជាប់​ប្រ័​ន្ធ​ប្រឡាយ ដើម្បី​រំដោះ​ទឹក​ដែល​ពលរដ្ឋ​រ៉ៃ​លុយ​គ្នា​ធ្វើ​ – CEN