ប្រមុខ​ការទូត​កម្ពុជា បានបញ្ជាក់​សាជាថ្មី​នូវ​គោលការណ៍​រដ្ឋ​ធ​ម្មុ​ញ្ញ ដែល​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​កម្ពុជា មាន​មូលដ្ឋាន​យោធា​បរទេស​នៅលើ​ទឹកដី​របស់ខ្លួន​ – CEN