ក្រសួងទេសចរណ៍ ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរការ​កម្មវិធី​អភិវឌ្ឍន៍​ជំនាញ (SDP) ដំណាក់កាល​ទី​២ ចាប់ពី​ឆ្នាំ​២០២០-២០២៤ – CEN