មនុស្ស​ជាង ២៩០ នាក់​ត្រូវបាន​ចាប់ខ្លួន នៅក្នុង​ក្លឹប​រាត្រី ចំពោះ​ការរំលោភ​លើ​វិធានការណ៍​គ្រប់គ្រង​ជំងឺ​កូ​វីដ​១៩ របស់​ប្រទេស​ម៉ាឡេស៊ី​ – CEN