ដាក់​ឲ្យ​ដំណើរ​នូវ​ឧបករណ៍ និង​គ្រឿងយន្ត​កសិកម្ម​មួយចំនួន បញ្ជ្រាប​ទៅក្នុង​សហគមន៍​កសិកម្ម សំដៅ​បង្កើន​ប្រាក់ចំណូល​គ្រួសារ​កសិករ – CEN