អភិបាលក្រុង​ដូន​កែវ បំពាក់​កាមេរ៉ា​សុវត្ថិភាព ដើម្បី​ចាប់​អ្នក​ដែល​យក​សំរាម​មក​បោះចោល តាម​ទីសាធារណៈ នៅពេល​យប់​ – CEN