ផ្ទះបាយ​ចល័ត​ដ៏​ទាក់ទាញ​មួយ ទើប​បង្ហាញ​វត្តមាន​ដំបូង​នៅ​កម្ពុជា – CEN