ក្រសួង​ការងារ​អនុញ្ញាតឱ្យ​បើក​ដំណើរការ​ឡើងវិញ​គ្រឹះស្ថាន​អប់រំ​បណ្តុះបណ្តាល​បច្ចេកទេស និង​វិជ្ជាជីវៈ ចាប់ពី​ថ្ងៃទី​២១​កញ្ញា​ – CEN