ក្រសួង​ការងារ​និង​អង្គការ​ILO រៀបចំ​សិក្ខាសាលា​ត្រីភាគី​ត្រៀម​ថ្នាក់ជាតិ សម្រាប់​កម្ពុជា​ចូលរួម​កិច្ចប្រជុំ​វេទិកា​អាស៊ាន​លើក​ទី​១៣ ស្តីពី​ការគាំទ្រ​ពលករ​ទេសន្តរប្រវេសន៍ ក្នុងពេល​ជំងឺ​រាតត្បាត COVID-19 – CEN