រយៈពេល ១២ ថ្ងៃ លិខិតអញ្ជើញ​អ្នកមាន​ឈ្មោះ ក្នុង​បញ្ជី​បោះឆ្នោត​ចុងក្រោយ ឆ្នាំ​២០១៩ ជាង ៥៦% បាន​ដល់ដៃ​ប្រជាពលរដ្ឋ​ – CEN