បន្ថែម​ហិរញ្ញប្បទាន​ជាង ៦ លាន​ដុល្លារ​ក្នុង​កិច្ចព្រមព្រៀង​វិសោធនកម្ម​ស្តីពី​ហិរញ្ញប្បទាន​សហប្រតិបត្តិកា​រ​អភិវឌ្ឍន៍ រវាង​កម្ពុជា និង​អាមេរិក​ – CEN