ក្រុមហ៊ុន Alibaba កំពុង​ពិភាក្សា​បោះទុន​វិនិយោគ​ទឹកប្រាក់​ចំនួន ៣ ពាន់​លាន​ដុល្លារ​អាមេរិក​ទៅក្នុង​ក្រុមហ៊ុន Grab – CEN