ក្រុមការងារ​យន្ដការ​ត្រីភាគី​បូក ជួប​ជជែក​ពិភាក្សាគ្នា​លើក​ទី​២ ទៅលើ​ការធ្វើ​វិសោធនកម្ម​ច្បាប់​ស្តីពី​ការងារ – CEN