តម្លៃ​លក់រាយ​ប្រេងឥន្ធនៈ​ថ្មី ដែល​ត្រូវអនុវត្ត ពីថ្ងៃ​ទី​១៦ ដល់​ថ្ងៃទី​៣០ ខែកញ្ញា​សាំង​ធម្មតា​២.៩៥០​រៀល និង ២.៦០០​រៀល /​លីត្រ សម្រាប់​ប្រេងម៉ាស៊ូត​ – CEN