​យុវជន​ពីរ​នាក់​មានទំនាស់​ពាក្យសំដី​នឹង​គ្នា​, ជន​មាន​របួស កាន់​ដាវ​មក​កាប់​គូរ​ទំនាស់ តែ​ត្រូវ​ជនបង្ក​ចាប់បាន កាប់​វិញ​របួសធ្ងន់​ – CEN