ប្រតិបត្តិការ របស់​គណៈកម្មាធិការ​ប្រយុទ្ធប្រឆាំង​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ បង្ក្រាប​ផលិតផល​ក្លែងក្លាយ​ទូទៅ និង​ឱសថ​ខុសច្បាប់ សរុប​ចំនួន​ប្រមាណ​ជាង ៥០០​តោន – CEN