កម្ពុជា​-​អង់គ្លេស​ប្តេជ្ញា ជំរុញ​កិច្ចសហប្រតិបត្តិការ លើ​វិស័យ​ពាណិជ្ជកម្ម​បន្ថែមទៀត​ – CEN