ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ចាប់ផ្តើម​រៀបចំ​ចងក្រង​បញ្ជី​ផលិតផល​ដែលមាន​សក្កា​នុព​ល​របស់​កម្ពុជា​ចំនួន ២០​មុខ សម្រាប់​ជំរុញ​ផលិតកម្ម និង​ពង្រីក​ការនាំចេញ​ – CEN