នារី​ម្នាក់​ព្យាយាម​អស់ពី​សមត្ថភាព ជួយសង្គ្រោះ​ជីវិត​បុរស​ម្នាក់ តែ​មិនអាច នាង​តូចចិត្ត​ខ្លួនឯង​ក៏​…. – CEN